top of page

Information Text in accordance with the Personal Data Protection Law

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Arvato Lojistik Anonim Şirketi (“Arvato Lojistik” veya “Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Arvato Lojistik; müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkilileri, potansiyel müşteri, personel ve 3.kişilerden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını ve dokümanları en güvenilir seviyede tutmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Arvato Lojistik Müşterileri ve Müşterilerinin müşterileri ve yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirketimizin size veya müşterilerinize ya da müşterisi olduğunuz kurumlara sizinle bağlantılı hizmetlerini sunulabilmesi, lojistik hizmetlerinin zamanında ve usulüne uygun bir şekilde verilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi amacıyla; müşterilerimiz tarafından paylaşılan veriler aracılığıyla ilgili kişilerle iletişime geçilmesi, müşterilerimizin faaliyetleri kapsamında teslimat, teknik destek gibi faaliyetlerin sunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi, müşterilerin ürün ve hizmetlerine ilişkin tekliflerin paylaşılması, iş geliştirme ve şikâyet prosedürlerinin yürütülmesi Arvato Lojistik faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Arvato Lojistik Müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkilileri, potansiyel müşteri, personel ve 3.kişilerin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, kendilerinden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.

Topladığımız Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

•  Açık rızanızın bulunması,

•  Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,

•  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

•  Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,

•  Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

•  Kişisel Verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

•  Arvato Lojistik olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,

•  Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Arvato Lojistik’in hizmet sağlaması amacıyla almış olduğu verileri, gizlilik sözleşmesi yaparak hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, Arvato Lojistik’in yurtdışındaki birimleriyle, seçimi Arvato Lojistik’e ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar,  sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.

Arvato Lojistik’in Müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Arvato Lojistik tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek, ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Arvato Lojistik tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasal, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. 

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İşbu metnin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca Arvato Lojistik’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

·  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler Arvato Lojistik tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Orta Mah. Öztaş Sok. Logipark Sitesi F Blok 4-1 34956 Tuzla İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya kvkk.scmtr@arvato-scs.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak ve / veya sistemde kayıtlı eposta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Arvato Lojistik’e yöneltmiş olduğunuz taleplerin Arvato Lojistik tarafından reddedilmesi, Arvato Lojistik tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na yazılı olarak şikâyette bulunabilirsiniz.

Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri:

Arvato Lojistik Anonim Şirketi

MERSIS No: 0634042308900010

Adres: Orta Mah. Öztaş Sok. Logipark Sitesi  F Blok 4-1 34956 Tuzla İstanbul

Telefon: 0216 665 65 58

Mail : kvkk.scmtr@arvato-scs.com

bottom of page